شرکت نیاز مدیران آینده (نما) با تکیه بر دانش فنی، توانمندیهای اجرایی و سوابق اجرایی سهامداران و پرسنل کلیدی خود به منظور ارایه خدمات تخصصی مشاوره مدیریت و مهندسی تاسیس گردیده است

logo