فرایند اجرایی کانون های ارزیابی

/, کانون ارزیابی/فرایند اجرایی کانون های ارزیابی

فرایند اجرایی کانون های ارزیابی

فرایند اجرایی کانون‌های ارزیابی

الف : تدوین مدل شایستگی سازمان : شایستگی ها مجموعه ای از عوامل مربوط به شغل است که موجب موفقیت فرد در شغلش می شود .
ب) انتخاب و طراحی ابزار های مناسب : ابزار مناسب جهت کمی سازی شایستگی ها استفاده از تمرین های شبیه سازی شده است . هر کدام از این تمرین ها حداقل دو تا سه شایستگی را مورد ارزیابی قرار می دهند .
ج) اجرای کانون ارزیابی :با توجه به محدودیت تعداد ارزیابی شوندگان در هر روز کانون ارزیابی ، برنامه کانون ارزیابی برای هر ارزیابی شونده مشخص می شود .
ه) اجماع و تدوین گزارش(wash-up):در پایان هر روز کانون ارزیابی یه جلسه اجماع بین ارزیاب ها و روانشناس برگزار می شد . در این فرصت برای هر ارزیابی شونده در هر شایستگی یک امتیاز با توجه به تمرین هایی که شایستگی مورد نظر را ارزیابی می کرده با توافق ارزیاب ها تعیین می شود .
د) بازخورد و تدوین برنامه آموزش و توسعه:بازخورد کانون های ارزیابی به سه گزارش بازخورد فردی ، گزارش بازخورد مدیریتی ، گزارش بزخورد سازمانی تقسیم می شود.

فرایند اجرایی کانون‌های ارزیابی

کانون‌های ارزیابی دارای سه مولفه تعیین کننده است:
مولفه اول: شایستگی ها
مولفه دوم: تمرین شبیه سازی شده
مولفه سوم: ارزیاب

مولفه اول: شایستگی‌ها

فرایند اجرایی کانون‌های ارزیابی

در تعریف شایستگی داریم مجموعه ای از دانش (knowledge)، مهارت ها (skill)خصوصیات شخصیتی ، علایق ، تجارب و توانمندی های مرتبط با شغل که فرد را قادر می سازد در سطحی بالاتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت بپردازد .در واقع شایستگی ها الگویی را ارائه می کند که نشاندهنده فرد با عملکرد برتر در شغل محوله است .در تعریفی ساده تر از شایستگی داریم مجموعه ای از عوامل مربوط به شغل است که موجب موفقیت فرد در شغلش می شود. عموما در سازمان ها با توجه به اکوسیستم موجود مدلی از شایستگی های مطرح به صورت سازمان محور ارائه می شود . هر چه شغل ها پیچیده تر و تخصصی تر شوند می توان مدل های شایستگی شغل محور نیز تعریف کرد به عنوان مثال شرکت الف دارای یک مدل شایستگی است و در همان شرکت شغل حسابداری با توجه به اهمیت و حیاتی بودن شغل دارای مدل شایستگی مخصوص خود است.

در اولین گام کانون‌های ارزیابی، مدل شایستگی سازمان در صورت عدم وجود آن طراحی می شود. بر این اساس شایستگی‌ها متناسب با مشاغل مدیران ارشد سازمان‌ها، شناسایی و مورد تایید قرار می‌گیرد. شایستگی ها عبارت اند از:

دانش و آگاهیها: معلومات شغلی، اطلاعات و تخصص مرتبط با شغل
قابلیتها یا مهارتها: توانایی انجام کارهای مرتبط با اهداف شغلی
نگرشها و ارزشها: ترجیهات و یا مفروضات ذهنی فرد
ویژگی ها: خصوصیات شخصیتی و نحوه واکنش به شرایط و افراد
انگیزش: سائقه های درونی و اشتیاق برای اقدام

چرا باید از مدل شایستگی بهره بگیریم؟

 • حمایت و تقویت روابط سرپرستان با زیر دستان به وسیله کمی نمودن مدیریت عملکرد
 • هدفمند نمودن فعالیتها یا نظامهای مدیریت منابع انسانی
 • ارایه چارچوب و زبان مشترک در سازمان به منظور اجرای استراتژیهای توسعه رهبری و مدیریت استعدادها
 • کمک برای تنظیم و تبیین انتظارت از رهبران و یا مدیران ارشد فعلی و یا تنظیم اهداف نهایی توسعه مدیران آتی

مولفه دوم: تمرین شبیه سازی شده

فرایند اجرایی کانون‌های ارزیابی

ابزار های اصلی سنجش رفتار در کانون های ارزیابی تمرین های شبیه سازی شده است .در این تمرین ها تلاش است تا رفتار فرد را بر اساس شایستگی های مورد نظر سنجید . البته باید توجه داشت که هر تمرین چند شایستگی را در بر می گیرد و هر شایستگی باید توسط چندین تمرین ( حداقل دو تمرین ) سنجیده شود .در کانون های ارزیابی تمرین ها متفاوتی وجود دارد.

 • کار گروهی (team working)
 • ایفای نقش (Role play)
 • مصاحبه (Interview)
 • آزمون شخصیت (MBTI)
 • ارائه(presentation)
 • تمرین نوشتاری In basket-cartable
 • مطالعه موردی (case study)

آنچه باید در طرحی تمرین‌ها در نظر گرفت:

هر شایستگی بیش از یک بار سنجیده می‌شوند.
در هر تمرین، حداقل دو ارزیاب به شایستگی‌های فرد امتیاز می‌دهند.
ضریب همبستگی و آلفای کرونباخ، نشان می‌دهد که شایستگی‌ها در تمرین‌های مختلف به طور مشابه سنجیده شده‌اند.
امتیاز تمرین‌ها اختلاف معنادار ندارد و افراد در تمرین‌ها یکسان ظاهر می‌شوند.

مولفه سوم: ارزیاب‌ها

فرایند اجرایی کانون‌های ارزیابی

وظایف ارزیابان در روز برگزاری کانون ارزیابی:

 • مشاهده (OBSERVE)
 • ثبت (RECORD)
 • طبقه بندی (CLASSIFY)
 • رتبه بندی (RATE)
 • تسهیم (SHARE)
توسط |۱۳۹۸/۱/۱۵ ۱۲:۲۹:۵۶فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۸|وبلاگ, کانون ارزیابی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه