طرح توجیهی

/طرح توجیهی
طرح توجیهی۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۲۳:۳۸:۱۱

تهیه طرح های توجیهی

یک از عوامل عدم موفقیت بسیاری از طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری عدم انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی پروژه ها در مراحل ابتدایی آن است. در حقیقت گزارش امکان سنجی و طرح های تویجیهی به صورت کارشناسی شده، به سرمایه گذاران کمک می نماید که دید جامعی نسبت به طرح خود داشته باشند.

تهیه طرح های توجیهی